The Peacemaker

 

ichtus.jpgDe Heer redt, de Gezalfde, God, Zoon van God, Messias en Verlosser-->

 

Pater Marcel: "Wij gaan binnen in het heilig jaar van de Barmhartigheid. Een goede gelegenheid om ons vertrouwen in de Barmhartige Liefde te hernieuwen! Moge de Heer u de blijheid geven van de kinderen die zich zo geliefd voelen!"

De maand december ziet het begin van een nieuw liturgisch jaar. Maar in 2015 is het vooral het begin van het Heilig Jaar gewijd aan de Goddelijke Barmhartigheid. Het begint op 8 december, dag van het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria. In de bul van oproeping vraag Paus Franciscus ons, ons niet tevreden te stellen met woorden. Wij moeten ons op weg begeven en niet blijven zitten in de zetel van pretentie alles te weten! Onze rugzak en onze pelgrimsstok nemen. De Heilige Vader onderscheidt drie etappes in deze innerlijke reis. Niet oordelen, vergeven, geven. Maar het programma staat niet beschreven in een toeristische gids. Het is geschreven in de persoon zelf van Christus. Jezus zegt het aan iedere Kleine Ziel in de persoon van Marguerite: Ik ben jouw Leermeester in liefde en barmhartigheid. Jouw hart kan alleen door liefde antwoorden. Ik heb jou niets anders geleerd. En vergeten wij niet dat dit programma heel goed verwezenlijkt kan worden met de middelen die ons ter beschikking gesteld worden. Op voorwaarde dat wij gaan putten in de bank van de Hemel en niet in onze aardse kluizen. Schatten van genade zijn in jou indien je de lessen van jouw Leraar in liefde in de praktijk omzet. Ik ben de Liefde en de Liefde leert liefde aan de zielen. Mogen wij dit genadejaar beleven door ons steeds meer te inspireren van de Boodschap van de Barmhartige Liefde! Goede Advent! Goed Heilig Jaar!

De maat die gij gebruikt voor de anderen zal ook als maat voor u dienen

Lucas 6.37-38

“Oordeel niet, en u zal niet geoordeeld worden; veroordeel niet, en u zal niet veroordeeld worden. Vergeef, en u zal vergeven worden. Geef en u zal gegeven worden: het is een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat die men u in de schoot stort; want de maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken”.

De etappes van de pelgrimstocht van het heilig jaar

Paus Franciscus (Misericordiae vultus, 14)

"De mensen blijven met hun oordeel immers aan de oppervlakte steken, terwijl de Vader naar het binnenste kijkt. Hoeveel kwaad doen woorden, wanneer zij voortkomen uit gevoelens van afgunst en nijd! Kwaad spreken over een broeder of zuster in zijn of haar afwezigheid staat gelijk aan het in een kwaad daglicht stellen, aan zijn of haar goede naam in gevaar brengen en hem of haar een speelbal van geroddel laten zijn. Niet oordelen en niet veroordelen betekent in positieve zin alles wat er aan goeds is in een persoon, weten te zien en niet toestaan dat hij te lijden heeft door ons gedeeltelijk oordeel en onze pretentie alles te weten. Maar dat is nog niet voldoende om de barmhartigheid tot uitdrukking te brengen. Jezus vraagt ook te vergeven en te geven. Instrument te zijn van vergeving, omdat wij die als eersten van God hebben gekregen. Edelmoedig zijn ten opzichte van allen, wetend dat ook God zijn welwillendheid zeer grootmoedig aan ons schenkt. Barmhartig zoals de Vader is dus het “motto” van het Heilig Jaar. In de barmhartigheid hebben wij het bewijs van hoe God liefheeft. Hij geeft zichzelf geheel, voor altijd, om niet en zonder iets daarvoor terug te vragen. Hij komt ons te hulp, wanneer wij Hem aanroepen. Zijn hulp bestaat erin ons zijn aanwezigheid en nabijheid te doen begrijpen. Dag voor dag kunnen ook wij, geraakt door zijn medelijden, medelijden betonen jegens allen."

Woord van Jezus aan Marguerite, 4 september 1971:

De ziel is verantwoordelijk voor het goed dat zij bezit in deze zin dat haar hart zich vrijwillig en spontaan geopend heeft onder de adem van de Liefde voor de Waarheid die haar aanspoorde.

De ziel die dit waardevol goed niet bezit is verantwoordelijk voor haar verlies, omdat zij weigert de roepende stem van de Liefde te horen die smeekt, en de liefde in haar zwijgt, overstroomd als zij is door de verleidende stemmen van ondeugd en corruptie die het wezen onderwerpen dat hij geschapen heeft om te beminnen en dat door zijn fout, enkel ontrouw en ondankbaar kan zijn.

De Liefde stroomt over in hem die Mij bemint. De haat, de afgunst in hem die Mij verwerpt. Waar is de zachtheid en het begrip tenzij in hem die Mij bemint? Waar is de fout tenzij in hem die slechts zichzelf begrijpt?

Mijn kind, gelukkig ben jij om deze beledigingen voor Mijn liefde te ondergaan. Toen zij Mij gekruisigd hebben, heb Ik gezegd: “Vader, vergeef hen want zij weten niet wat zij doen”. Mijn kind, wat Ik gedaan heb, doe het eveneens. Schatten van genade zijn in jou indien je de lessen van jouw Leraar in liefde in de praktijk omzet. Ik ben de Liefde en de Liefde leert liefde aan de zielen. De fout, de haat, de afgunst brengt enkel fout, haat en afgunst voort.

Neem in jouw hart de goeden en de minder goeden. Geef ze Mij ALLEN, want het is voor allen dat Ik mijn Bloed vergoten heb. Voor ieder en voor Mijn beulen heb Ik slechts liefde en barmhartigheid gehad. De Verlossing is aan deze de prijs.

Mijn kleine kinderen, verban uit uw harten deze gevoelens van wrok die uw Jezus enkel kent door de beledigingen waarmee Hij gedrenkt wordt door hen die Hij kwam redden en die Zijn Offer niet aanvaarden. Voor u, Mijn welbeminden, wees liefde in de Liefde en wees verteerd door haar Vlam”.

>>Website: Hetlegioenkleinezielen.wordpress.com

Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan: